Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sẽ chẳng có gì được thực hiện nếu ...


Sẽ chẳng có gì được thực hiện nếu đầu tiên ta phải vượt qua mọi sự phản đối.
-
Nothing will ever be attempted if all possible objections must first be overcome.

Samuel Johnson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việc

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/9/1709
Ngày mất: 13/12/1784

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống