Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sắc đẹp là hoa, còn đạo đức là quả ...


Sắc đẹp là hoa, còn đạo đức là quả của cuộc đời.

Ngạn ngữ Mỹ

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống