Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Rượu chẳng sáng tạo ra cái gì cả, nó ...


Rượu chẳng sáng tạo ra cái gì cả, nó chỉ làm ra kẻ nói nhiều.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ăn uốngrượu chè

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống