Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Quyết đoán là một tính cách của những ...


Quyết đoán là một tính cách của những người đàn ông và phụ nữ năng động. Quyết định nào cũng hơn là không có quyết định.
-
Decisiveness is a characteristic of high-performing men and women. Almost any decision is better than no decision at all.

Brian Tracy

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

quyết định

Tiểu sử

Quốc gia: Canada
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 5/1/1944
© 2012 Danh ngôn cuộc sống