Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Phụ nữ có thể ngã khi người đàn ông ...


Phụ nữ có thể ngã khi người đàn ông không có sức mạnh.
-
Women may fall when there’s no strength in men.

William Shakespeare

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đàn ôngphụ nữ

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà soạn kịch
Ngày sinh: 26/4/1564
Ngày mất: 23/4/1616
© 2012 Danh ngôn cuộc sống