Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Phần lớn sức sống của tình bạn nằm ...


Phần lớn sức sống của tình bạn nằm trong việc tôn trọng sự khác biệt, không chỉ đơn giản là thưởng thức sự tương đồng.
-
Much of the vitality in a friendship lies in the honouring of differences, not simply in the enjoyment of similarities.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình bạnkhác biệt

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống