Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Phản kháng là nền tảng thực sự của tự ...


Phản kháng là nền tảng thực sự của tự do. Những kẻ dễ bảo hẳn phải là nô lệ.
-
Disobedience is the true foundation of liberty. The obedient must be slaves.

Henry David Thoreau

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tự dođấu tranh

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 12/7/1817
Ngày mất: 6/5/1862
© 2012 Danh ngôn cuộc sống