Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Phải nhắm trên hồng tâm để trúng hồng ...


Phải nhắm trên hồng tâm để trúng hồng tâm.
-
We aim above the mark to hit the mark.

Ralph Waldo Emerson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
© 2012 Danh ngôn cuộc sống