Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Phải giáo dục trẻ em lòng vị tha chứ ...


Phải giáo dục trẻ em lòng vị tha chứ không vị kỷ. Muốn vậy trước hết chính bố mẹ cũng phải có lòng vị tha.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

con cáivị tha

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống