Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Ơn huệ là gánh nặng, và mọi gánh nặng ...


Ơn huệ là gánh nặng, và mọi gánh nặng đều cần phải giũ sạch.
-
Gratitude is a burden, and every burden is made to be shaken off.

Denis Diderot

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 5/10/1713
Ngày mất: 31/7/1784
© 2012 Danh ngôn cuộc sống