Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nước mắt của thế gian này luôn bất ...


Nước mắt của thế gian này luôn bất biến. Với mỗi người bắt đầu khóc, ở nơi nào đó khác một người ngừng rơi lệ. Với tiếng cười cũng vậy.
-
The tears of the world are a constant quality. For each one who begins to weep, somewhere else another stops. The same is true of the laugh.

Samuel Beckett

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Iceland
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 13/4/1906
Ngày mất: 22/12/1989
© 2012 Danh ngôn cuộc sống