Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nói với người khôn không lại. Cãi với ...


Nói với người khôn không lại. Cãi với người dại không cùng.

Tục ngữ Việt Nam

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lời nói

Tiểu sử

Quốc gia: Việt Nam
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống