Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nơi nào không có cạnh tranh, nơi đó không ...


Nơi nào không có cạnh tranh, nơi đó không có thị trường.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

kinh doanh

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống