Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nơi nào có tình yêu, nơi đó có sự ...


Nơi nào có tình yêu, nơi đó có sự sống.
-
Where there is love there is life.

Mahatma Gandhi

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 2/10/1869
Ngày mất: 30/1/1948

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống