Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nói không suy nghĩ giống như bắn mà không ...


Nói không suy nghĩ giống như bắn mà không nhắm.

Ngạn ngữ Tây Ban Nha

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lời nóisuy nghĩ

Tiểu sử

Quốc gia: Tây Ban Nha
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống