Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nỗ lực của một người tốt vô danh cũng ...


Nỗ lực của một người tốt vô danh cũng như mạch nước ngầm sâu dưới đất, thầm lặng làm mặt đất xanh tươi.
-
The work an unknown good man has done is like a vein of water flowing hidden underground, secretly making the ground green.

Thomas Carlyle

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nỗ lực

Tiểu sử

Quốc gia: Scotland
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 4/12/1795
Ngày mất: 5/2/1881
© 2012 Danh ngôn cuộc sống