Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Niềm vui là ở bản thân công việc, chứ ...


Niềm vui là ở bản thân công việc, chứ không phải ở những mối lợi ích của nó.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việclợi ích

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống