Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Niềm tin là sức mạnh có thể khiến thế ...


Niềm tin là sức mạnh có thể khiến thế giới tan vỡ xuất hiện trong ánh sáng.
-
Faith is the strength by which a shattered world shall emerge into the light.

Helen Keller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

niềm tinthế giới

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 27/6/1880
Ngày mất: 1/6/1968
© 2012 Danh ngôn cuộc sống