Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Những tư tưởng tốt nhất của chúng ta ...


Những tư tưởng tốt nhất của chúng ta đến từ người khác.
-
Our best thoughts come from others.

Ralph Waldo Emerson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

trí tuệtư tưởng

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống