Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Những tác phẩm nghệ thuật tạo nên nguyên ...


Những tác phẩm nghệ thuật tạo nên nguyên tắc; nguyên tắc không tạo nên những tác phẩm nghệ thuật.
-
Works of art make rules; rules do not make works of art.

Claude Debussy

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 22/8/1862
Ngày mất: 25/3/1918

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống