Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Những người phụ nữ chỉ đi tìm kiếm sự ...


Những người phụ nữ chỉ đi tìm kiếm sự bình đẳng với nam giới, là những người thiếu tham vọng.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

phụ nữbình đẳng

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống