Những người nông cạn tin vào may mắn. ...

Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân

Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả.
-
Shallow men believe in luck. Strong men believe in cause and effect.

Ralph Waldo Emerson

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

niềm tinmê tín

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
© 2012 Danh ngôn cuộc sống