Những người lười biếng sẽ không bao giờ ...


Những người lười biếng sẽ không bao giờ biết rằng chỉ trong sự lao động mới có sự nghỉ ngơi.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.

Tục ngữ Việt Nam

© 2012 Danh ngôn cuộc sống