Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Những người học được cách chịu đựng ...


Những người học được cách chịu đựng là những người gọi cả thế giới là anh em.
-
The men who learn endurance, are they who call the whole world, brother.

Charles Dickens

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thế giới

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/2/1812
Ngày mất: 9/6/1870
© 2012 Danh ngôn cuộc sống