Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Những người có tầm nhìn rõ ràng không chi ...


Những người có tầm nhìn rõ ràng không chi phối thế giới, nhưng họ duy trì và an ủi nó.
-
The clear-sighted do not rule the world, but they sustain and console it.

Agnes Repplier

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lãnh đạothế giới

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 1/4/1855
Ngày mất: 15/11/1950
© 2012 Danh ngôn cuộc sống