Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Những người bình thường duy nhất là ...


Những người bình thường duy nhất là những người mà bạn không biết rõ lắm.
-
The only normal people are the one's you don't know very well.

Alfred Adler

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

con người

Tiểu sử

Quốc gia: Áo
Nghề nghiệp: Bác sĩ
Ngày sinh: 7/2/1870
Ngày mất: 28/5/1937

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống