Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Những giá trị bên ngoài rồi sẽ biến ...


Những giá trị bên ngoài rồi sẽ biến mất; những giá trị sâu bên trong vẫn luôn như vậy, ngày hôm qua, ngày hôm nay, và mãi mãi.
-
The outer passes away; the innermost is the same yesterday, today, and forever.

Thomas Carlyle

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giá trịtri thức

Tiểu sử

Quốc gia: Scotland
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 4/12/1795
Ngày mất: 5/2/1881
© 2012 Danh ngôn cuộc sống