Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Những điều có ý nghĩa trong cuộc sống ...


Những điều có ý nghĩa trong cuộc sống không phải là điều gì xảy đến với bạn mà là bạn nhớ gì và bạn nhớ nó như thế nào.
-
What matters in life is not what happens to you but what you remember and how you remember it.

Gabriel Garcia Marquez

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Colombia
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 6/3/1928

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống