Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Như một quy luật chung, tự do của bất kỳ ...


Như một quy luật chung, tự do của bất kỳ dân tộc nào cũng có thể được đo bằng lượng tiếng cười.
-
As a general rule, the freedom of any people can be judged by the volume of their laughter.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nụ cười

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống