Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nhiều người muốn trở lên vĩ đại không ...


Nhiều người muốn trở lên vĩ đại không sẵn sàng làm việc để làm cho cho điều đó thành sự thật!
-
Many people who want to be great aren't willing to do the work to make it possible!

Zig Ziglar

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 6/11/1926
Ngày mất: 28/11/2012
© 2012 Danh ngôn cuộc sống