Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nhà văn tồn tại ở tác phẩm. Không có tác ...


Nhà văn tồn tại ở tác phẩm. Không có tác phẩm thì nhà văn ấy coi như đã chết.

Xuân Diệu

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

văn học

Tiểu sử

Quốc gia: Việt Nam
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 2/2/1916
Ngày mất: 18/12/1985
© 2012 Danh ngôn cuộc sống