Nhà khoa học phải tìm kiếm chân lý, phải ...


Nhà khoa học phải tìm kiếm chân lý, phải quý trọng chân lý hơn những ước mơ hay những mối quan hệ của riêng của mình

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chân lýkhoa học

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Sự táo bạo làm tăng can đảm; do dự làm tăng sợ hãi.

Publilius Syrus

© 2012 Danh ngôn cuộc sống