Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nhà hát là nơi nước mắt của người đức ...


Nhà hát là nơi nước mắt của người đức hạnh cũng như kẻ tàn ác đều trộn lẫn vào nhau.
-
The pit of a theatre is the one place where the tears of virtuous and wicked men alike are mingled.

Denis Diderot

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 5/10/1713
Ngày mất: 31/7/1784

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống