Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nhà bác học phải tuyệt đối trung thực ...


Nhà bác học phải tuyệt đối trung thực về mọi mặt. Không giữ đúng phẩm chất này một chút thôi cũng là trọng tội.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khoa họctrung thực

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống