Nhà bác học chân chính không thể không ...


Nhà bác học chân chính không thể không khiêm tốn bởi vì anh ta càng đạt được nhiều thành tựu thì càng thấy rõ những việc còn phải làm.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Đức hạnh là nền tảng của mọi thứ và chân lý là bản chất của mọi đức hạnh.

Mahatma Gandhi

© 2012 Danh ngôn cuộc sống