Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nguyên nhân và hệ quả là hai mặt của một ...


Nguyên nhân và hệ quả là hai mặt của một vấn đề.
-
Cause and effect are two sides of one fact.

Ralph Waldo Emerson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
© 2012 Danh ngôn cuộc sống