Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người yêu người khác một cách chân thành, ...


Người yêu người khác một cách chân thành, quyết sẽ không già yếu.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêuchân thành

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống