Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người yêu lao động bao giờ cũng thấy công ...


Người yêu lao động bao giờ cũng thấy công việc của mình chưa hoàn hảo.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống