Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người trèo lên cây cao có quyền được ...


Người trèo lên cây cao có quyền được hưởng quả.
-
He that climbs the tall tree has won right to the fruit.

Walter Scott

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thành công

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 14/8/1771
Ngày mất: 21/9/1832
© 2012 Danh ngôn cuộc sống