Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người tốt là bạn của mọi sinh ...


Người tốt là bạn của mọi sinh vật.
-
The good man is the friend of all living things.

Mahatma Gandhi

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sống đẹp

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 2/10/1869
Ngày mất: 30/1/1948
© 2012 Danh ngôn cuộc sống