Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người thường trọng lời, người nghĩa ...


Người thường trọng lời, người nghĩa trọng danh.

Trang Tử

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

danh tiếng

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 365 AC
Ngày mất: 286 AC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống