Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người ta thường cẩn thận với tiền bạc ...


Người ta thường cẩn thận với tiền bạc của mình hơn là các nguyên tắc của mình.
-
A man is usually more careful of his money than he is of his principles.

Ralph Waldo Emerson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
© 2012 Danh ngôn cuộc sống