Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người ta biết chùa uy nghiêm ngay từ cổng ...


Người ta biết chùa uy nghiêm ngay từ cổng chùa.

Ngạn ngữ Nhật Bản

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

văn hóa

Tiểu sử

Quốc gia: Nhật Bản
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống