Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người quân tử cầu ở mình, kẻ tiểu nhân ...

Người quân tử cầu ở mình, kẻ tiểu nhân cầu ở người.

Người quân tử cầu ở mình, kẻ tiểu nhân cầu ở người.

Khổng Tử

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khả năng

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 551 BC
Ngày mất: 4/8/480 BC

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống