Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người phụ nữ giống như trà túi lọc. Họ ...


Người phụ nữ giống như trà túi lọc. Họ chỉ biết sức mạnh (chất đậm đà) của mình khi bỏ vào trong nước sôi.
-
A woman is like a tea bag. She only knows her strength when put in hot water.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

phụ nữsức mạnh

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống