Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người phụ nữ chỉ tin lời tỏ tình khi nó ...


Người phụ nữ chỉ tin lời tỏ tình khi nó được nói lên khẽ khàng, giản dị.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

phụ nữtỏ tình

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống