Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người ở cung điện không hiểu kẻ sống ...


Người ở cung điện không hiểu kẻ sống ở túp lều.

Ngạn ngữ Pháp

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống