Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người nói đâu ra đó, thật thà sẽ dễ ...


Người nói đâu ra đó, thật thà sẽ dễ gần gũi người khác.
-
Cương, nghị, mộc nột, cận nhân.

Khổng Tử

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 551 BC
Ngày mất: 4/8/480 BC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống