Người nghệ sĩ không có thời gian để nghe ...


Người nghệ sĩ không có thời gian để nghe các nhà phê bình. Người muốn trở thành nhà văn đọc phê bình, người muốn viết không có thời gian để đọc phê bình.
-
The artist doesn't have time to listen to the critics. The ones who want to be writers read the reviews, the ones who want to write don't have the time to read reviews.

William Faulkner

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

văn họcphê bình

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 25/9/1897
Ngày mất: 6/7/1962
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Điều quan trọng không phải là vị trí đứng mà là hướng đi.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống