Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người nào chịu khổ, ăn rau cho là ngon, thì ...


Người nào chịu khổ, ăn rau cho là ngon, thì việc gì làm chả nổi.

Uông Cách

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việc

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Nhà văn
© 2012 Danh ngôn cuộc sống